Säkerhet

Varje deltagare skall ha vidtagit följande förebyggande säkerhetsåtgärder inför lajvet

Varje spelare skall bära på sin person, i en OFF-påse, en visselpipa. På grund av områdets storlek är det lättare att höra en visselpipa som visslas i än en person som försöker ropa på hjälp. Ljudet av en visselpipa hörs på långa håll, samt att det skär igenom lajvets illusion omdelbart och meddelar till resten av deltagarna att någonting har hänt.

Man skall ha en liten mängd extra proviant med sig som man kan bära på sin person. Torkat kött, nötter, torkad frukt eller motsvarande rekommenderas och är till på köpet även möjligt som IN-mat.

All nödvändig medicinering som man som spelare behöver skall finnas i en OFF-påse som man bär på sin person.

Varje spelare skall ha en IN-lajvig vattenflaska, eller i alla fall en vattenflaska som ser IN-lajvig ut.

Varje spelare skall ha läst igenom lajvets regler och kunna dem utan och innan för att kunna handla enligt situation som situation.

Ifall en spelares vapen går sönder, får vapnet inte längre brukas i strid och spelaren skall omedelbart komma och visa upp det till närmaste tillgängliga spelledare.

Ifall det råder brandfara får ingen eld uppgöras i terrängen. Matlagning kommer i sådana fall att skötas vid spelledarcentralen. Brandsläckare kommer att finnas i varje läger i en OFF-låda. Även om det inte skulle råda brandfara så får eld endast uppgöras i på förhand utmarkerade eldgropar.

Följande säkerhetsåtgärder är att rekommendera, men inte nödvändiga

Man kan utöver att bära på sin visselpipa även bära på sig en liten ficklampa i sin OFF-påse. Detta kan vara bra att ha ifall man skadar sig.

Man kan bära på sig någon form av första hjälp-förband i sin OFF-påse.

En huvudduk, eller någonting att täcka in huvudet med ifall det är varmt och soligt väder är en nödvändighet för att undvika solsting.

Övrigt

Det kommer att finnas en OFF-låda i vardera läger. I denna OFF-låda kommer det att finnas första hjälp-utrustning, en brandsläckare, en brandfilt, ett par ficklampor och en mobiltelefon som kommer att vara påslagen men i ljudlöst läge. Därtill kommer det att finnas anvisningar för hur man t.ex. ringer ett nödsamtal, koordinater för lajvplatsen, köranvisningar till lajvplatsen, m.m.

I spelledarcentralen kommer det hela tiden att finnas en dejourerande spelledare.

I fall av olyckshändelse och sjukdomsfall skall följande göras: Man börjar med att kontrollera hur allvarlig skadan är och stoppar lajvet (HOLD) om det verkar nödvändigt. Är skadan av det lindrigare slaget, så försöker man fortsätta lajva. Behöver den skadade ändå uppsöka sjukhus så kontaktar man den spelledare som för tillfället är i spelledarcentralen, så ordnar denna med att spelaren kommer iväg till närmaste sjukhus eller vårdcentral. Är skadan/sjukdomsattacken allvarlig eller om man har svårt att bedöma hur allvarlig den är så använder man den mobiltelefon som finns i OFF-lådan i någondera läger, eller sedan ber man den spelledare som är närmast att ringa efter en ambulans. Alternativet är att man söker sig till spelledarcentralen och ber om hjälp där.