ZORDACUpdate Flash Player

ZORDACs symbol

Bönen på krigarens läppar lyder: "ZORDAC, Gud av Strid, hör min vilja. Jag viger dessa offer i ditt namn." Det är vanligen det sista som yttras innan leden stormar framåt för att möta fienden på slagfältet. Ljudet av stål mot kött och ben är sedan bön nog.

Soldatlivet i Nordanländerna är nära sammanknutet med den zordakanska tron. Upphöjelsen av Äran, Disciplinen och Hjärtat är själva grundstenarna för allt som riket står för och allt som det försvarar. Genom Äran finner krigaren sin kallelse: att söka ondskan och orättvisan och besegra den. Genom Disciplinen finner krigaren sin plats i ledet och de stigar som skall ge honom större mening. Slutligen kommer Hjärtat. Det är själva modet och nödvändigheten att göra det som krävs. Om Hjärtat sviker är allt förlorat. Men undergång är inte ett alternativ.

Att vara en hängiven tillbedjare av ZORDAC är att sträva efter fulländning i dödlig strid. När kroppen och själen blir ett för att möta en överlägsen fiende, uppnår krigaren "Ora". Detta är ett tillstånd av rasande lugn med absolut koncentration och kontroll. Det är här krigaren sägs kunna höra stålets sång, och när det väl sker, sägs han vara oövervinnerlig.

En hängiven krigare av ZORDAC eftersträvar en plats i den gudomliga hären. Från de dödas salar samlar nämligen krigets gud till sig de själar som visat sig värdiga i strid. När den sista striden är förestående, är hären den som skall försvara AEA vid den yttersta dagen.

Det är vanligt att berömda hjältar från gångna strider utlyses till helgon, och tjänar som ledstjärnor för kommande stordåd. Det sägs att dessa hjältar rent av kan skänka direkt understöd till de levande under tider av prövning.

Under gudatiden Zorda’rill ordnas stora militära parader i Nordanrikenas städer, speciellt kring den väpnade axeln som utgörs av Eldaron, Fayre, Blodsäng, Bane och Kyiborg. Dessa är de ställen där den zordakanska tron är djupast rotad och Svärdets väg är mest synlig. Under denna gudatid, som kallas Krigarvakt i folkmun, är det också vanligt att kämpar möter faror och utmaningar i de lokala zordakanska templen. Detta är den gudatid när Rikets enhetlighet prisas högre än allt annat. Det är en tid för kungens ord, såsom befälhavare för Nordanländernas väpnade styrkor.

ZORDAC är på alla sätt en högst respekterad och vördad gud, i synnerhet i Nordanländerna. Men han är också en gud som tillbeds enbart av de vars liv är tagandet av andras liv. De som hänger sig guden fullständigt, bildar en maktfaktor i sig - den zordakanska kyrkan, även kända som zordakiternas orden. Respekten för zordakiterna, dessa personer klädda i glänsande stål och röda kåpor, är påtaglig överallt i Nordanländerna.