Ordnar, hemliga sällskap och andra maktgrupperUpdate Flash Player

Kronans makt över Nordanriket är absolut. Kronans inflytande är däremot långt ifrån omedelbart och det når inte alla ställen. I ett samhälle där den enskilde lätt blir offer för ödets nycker, innebär det såväl makt som trygghet att tillhöra ett inflytelserikt sällskap.

Ordnar

Ordnarna följer en samling högre ideal och fungerar som väl synliga sammanslutningar av inflytelserika personer. En ärorik historia hedrar ordnarna och i vissa fall är de instiftade av konungaätten själv. Kraven för medlemskap är mycket höga, men för de antagna väntar en ljus framtid. Medlemmarna svär ordenseder och har därefter hela orden och dess betydande resurser bakom sig.

Ordnarna har i regel gott anseende. Till de mest kända ordnarna hör den Zordakanska Paladinorden, Kungliga Eldaronska Ryttarorden, Gaeas Allseende Systrar av det Heliga Ljuset, och Brunkåpornas Orden.

Zordakanska Paladinorden

Få tillbedjare är lika hängivna som de sant troende zordakiterna. Deras mål är att efter döden uppgå i den gudomliga hären. Därför tränar de sina stridsförmågor oupphörligen och försakar allt annat. I närhet av fara är de oförskräckta. Många zordakiter är soldater, men resten tränar i ordens tempel och slipar sina färdigheter. De främsta soldaterna i den Nordanländska armén bjuds enligt tradition in för att tränas till paladiner. Paladinerna sägs vara oövervinnerliga i strid och använder krafter som stridsguden ZORDAC själv skänkt dem.

Brunkåpornas Orden

Brunkåpornas Orden är ett broderskap av män som av en eller annan orsak bestämt sig för att sona sina brott och rena sina själar genom att sprida domarguden SERIMs bud. Orden bildar stommen i SERIMs kyrka. Brunkåporna arbetar för att ändra folks syndiga liv, vanligen genom predikan. Det är dock inte ovanligt att fanatiska brunkåpor beger sig ut i orchmarkerna för att försöka tvångsomvända den hedniska fienden. Få av dessa galningar återvänder.

Gillen

Hantverkare har länge slagit sig samman för att bättre kunna påverka pris och kvalitet på sina varor. Sådana här gillen finns överallt i Nordanländerna, men de mest kända är de 12 gillena i Manderon-Randeron. Dessa delas in i tre ständiga handelsgillen (Köpmannagillet, Sjöfartsgillet och Slantlånargillet) och nio hantverkargillen. Under de senaste aren har det skett stora förändringar i gillesstrukturen efter att gillenas inblandning i en komplott mot Fursten av Manderon-Randeron avslöjades.

Hemliga sällskap

Alla organisationer är av god orsak inte kända för allmänheten. I det fördolda verkar de hemliga sällskapen. Tillträde till deras väl bevarade hemligheter är strikt bevakat och ingen accepteras till deras skaror på lätta grunder. De hemliga sällskapen bildas i regel för ett specifikt syfte, vilket de införtrodda gör sitt yttersta för att uppfylla. En medlem av ett hemligt sällskap kan tyda dolda meddelanden och ge akt på gömda signaler i sin omgivning.

Övriga grupperingar

Utöver detta finns det ett stort antal andra grupperingar som är verksamma i Nordanländerna. Till de som ännu kan nämnas hör Vetandets salar och elementmagiskolorna.

Vetandets salar

Vetandets salar är både namnet på den fysiska plats som är det stora biblioteket i Manderon, och benämningen på den elit av lärda män som forskar där. Ingenstans i den kända världen finns det ett bibliotek lika omfattande som detta. De lärda studerar alla frågor mellan himmel och jord - och bortom. De är uteslutande män, eftersom man anser att kvinnors närvaro i de heliga salarna skulle ha en drastisk inverkan på koncentrationen och ordningen.

Elementmagiskolorna

Vattenmagin, som är helandets och kroppens magi, har sitt absoluta centrum i Vattenkatedralen i Manderon-Randeron. Vattenmagin åtnjuter allmänhetens gillande och är mycket eftertraktad. Dock är den förbehållen få på grund av de höga avgifter vattenmagikerna tar för sina tjänster. Det är allmänt känt att det i vattenmagikernas lära är förbjudet att använda vattenmagin för att skada någon, oberoende av omständigheterna.

De som utövar jordmagi finns samlade vid Stenringen som ligger sydväst om Luthan. Jordmagin stannar jordmagikernas åldrande totalt, men samtidigt verkar det som om jorden och stenen får en större lockelse för magikern än de levandes värld. Jordmagiskolan och SERIMs kyrka är nära sammanbundna.

Vindmagikerna bland människorna är mycket sällsynta och nästan alltid ensamma. Man kan alltså inte tala om någon vindmagiskola. Dessutom tycks de avsky varandra med stor passion. I Randeron finns ett högt torn som allmänt kallas Vindmagikertornet. Den vindmagiker som håller tornet lär vara den starkaste av dem alla.

Eldmagikerna bland människorna är ännu mer sällsynta än vindmagikerna. De blir färre och färre eftersom de slåss lika mycket mot varandra som mot andra. Deras inre styrelseskick har fallit sönder och någon eldmagiskola existerar så vitt man vet inte.