Allmänt om gudarna

Gudarna är 12 mäktiga odödliga varelser som funnits sedan tidernas begynnelse. Från att i forna dagar ha framträtt fysiskt i de levandes värld, har de nu övergått till att påverka världen indirekt från avstånd. Detta sker främst genom gudasvärden, övernaturliga följeslagare och skänkta förmågor till trofasta tillbedjare. För vanligt folk är gudarna och gudinnorna oftast lika onåbara som avlägsna, men man ser för säkerhets skull till att hålla sig väl med vissa av dem och undvika att förarga resten.

Genom livet är det vanligt att man riktar böner och offergåvor till olika gudar, beroende på vilken situation man befinner sig i. De tre gudar som dyrkas mest i Nordanländerna är GAEA, PAHN och SERIM, eftersom behovet av förlåtelse, hoppet om en riklig skörd och fruktan för döden är det som främst driver människor till religiösa handlingar.

Vissa väljer att avstå från tillbedjan av alla gudar till förmån för tillbedjan av endast en gud eller gudinna. Synligen signaleras detta genom att trotjänaren bär en amulett med gudens symbol. Vilken gud som tillbes framom andra kan bero på var man är uppväxt, vilket yrke och vilken status man har, eller vad som hänt under livets gång. Den trofasta anammar den utvalda gudens livsåskådning och blir samtidigt upptagen i den gemenskap som gudens trotjänare utgör i samhället. Det är en allmän föreställning att ju mer hängiven man är i sin tro och sina handlingar, desto större gåvor skänker guden som man tillber. Kommer man därtill i kontakt med platser eller föremål som är starkt förbundna med guden, kan gåvorna bli fler.

Gudarnas avkomma med varandra blir halvgudar. Halvgudarna är inte så många och deras krafter är mer specialiserade än gudarnas. Vissa av dem tillbes, men endast av ett fåtal och för mycket speciella syften. Gudarna har också avkommor tillsammans med icke-gudar och en del har de gett upphov till avkomma på egen hand. Dessa varelser är vitt skilda från varandra både till natur och förmågor och har ofta en begränsad livstid.

Gudatider

Aret är indelat i gudatider. När dessa byts träder den gud vars tur det blivit fram för att bli AEAs beskyddare. Det innebär att just den gudens inverkan blir större under denna tidsperiod, med märkbara följder. Exempelvis kommer Hyperia´dan (havsguden HYPERIONs gudatid) sannolikt att innehålla många regntunga dagar, medan Pahn´mon (skogsguden PAHNs gudatid) är den tid då naturen grönskar mest och de flesta djur får ungar.

Gudatiderna, vad de kallas i folkmun och de aktuella gudarna är som följer:

 1. Aere´tan (Skaparord) - AERE
 2. Vulcanon (Smidjeglöd) - VULCANUS
 3. A´Lore´Tome (Slantspinn) - LORTEM
 4. Hyperia´dan (Vattnafri) - HYPERION
 5. Pahn´mon (Lövgrön) - PAHN
 6. Gaea´si (Jungfrudans) - GAEA
 7. Zorda´rill (Krigarvakt) - ZORDAC
 8. A´Zelda´mon (Drakflykt) - ZELDAN
 9. Dard´ocon (Liegång) - DARDANUS
 10. El´Kos´Serim (Själadom) - SERIM
 11. Tethy´Kali (Snötår) - TETHYS
 12. Hecaterian (Ars natt) - HECATE

Med hjälp av följande vers brukar småbarn lära sig namnen på gudatiderna:

Under Skaparord, blir världen nygjord,
men utan Smidjeglöd förblir världen död.
Slantspinn gör lyckan din,
och med Vattnafri är vintern förbi.
Lövgrön är sommarns bön,
och Jungfrudans är kärlekens chans.
För Krigarvakt ge dig i akt,
men Drakflykt är blött och tryggt.
Liegång går till arbetets sång,
medan Själadom gör världen tom.
Med Snötår du vintern får,
och Ars natt kväver slutligen ditt skratt.

AERE

AERE är tidens och ödets gud och den första och äldsta av gudarna. Tillbeds egentligen inte av någon, förutom av vissa lärda i Vetandets salar, och är överhuvudtaget känd av ytterst få. AERE har endast en lärling, nämligen eremiten och profeten Caion-Dias. Det är allmänt känt att Caion-Dias har författat en bok där hela världens sanna historia finns nedtecknad, men att bokens sidor ligger utspridda i världen. Få saker är så värdefulla som sidorna ur Caion-Dias bok.

AEREs symbol är timglaset.

VULCANUS

VULCANUS är eldens, vredens och smidjekonstens gud. VULCANUS främsta tillbedjare är dvärgarna, men bland människorna tillbeds han även av de få eldmagiker som finns kvar samt i viss mån av smeder.

VULCANUS symbol är hammaren på ett städ.

LORTEM

LORTEM är turens, sprattets och tjuvarnas gud. Det finns ingen kult kring guden, men däremot är det vanligt för spelare och våghalsar att be om LORTEMs lycka och för tjuvar att be om att bli osynliga och ljudlösa. Det kan dock vara farligt att tillbe LORTEM; ibland går önskan i uppfyllelse, och ibland går det rakt tvärtom – eller ännu värre.

LORTEMs symboler är tärningen, och spelkortet med en narr på.

HYPERION

HYPERION är vattnets, fruktbarhetens och livskraftens gud. HYPERIONs tillbedjare finns här och var, speciellt bland folk som rör sig på haven dagligen. Ingenstans är dock tillbedjan lika koncentrerad, ren och integrerad i det vardagliga livet som i Nordanfjorden i nordvästra Nordanländerna. Gudens tillbedjare eftersträvar att leva så mycket som möjligt, vilket innebär att de unnar sig all sorts hedonistiskt frosseri. Vattenmagikerna vid Vattenkatedralen i Manderon-Randeron utövar däremot en betydligt mer återhållsam tillbedjan.

HYPERIONs symbol är ankh-tecknet.

ZELDAN

Drakdräparguden ZELDAN tillbeds av folket på Draköarna ute i Västanhavet. De lever enligt filosofin att det värdiga livet är en smal och ringlande stig som var person måste vandra. Dock finns det många vägar som leder vilse från stigen och många hinder som måste överkommas. Alla måste vandra sin egen stig, med gudens ledning. Vad som finns vid stigens slut är däremot ett mysterium.

ZELDANs symbol är den flygande draken.

DARDANUS

Av alla gudar är DARDANUS den som det finns minst kännedom om, AERE borträknad. DARDANUS är beskyddare av de små och värnlösa, men har inga tillbedjare.

DARDANUS symbol är musen.

TETHYS

TETHYS är sorgens och hämndens gudinna. Hon tillbeds av sådana som blivit svikta, förrådda eller lämnade ensamma, och är ute efter vedergällning. Dessa personer är dock endast tillfälliga tillbedjare. TETHYS enda fasta tillbedjare är Tårarnas Döttrar – uteslutande kvinnor, som har förlorat sitt livs kärlek eller vars livsöden i övrigt fått en tragisk vändning i något skede.

TETHYS symboler är tårdroppen, snöflingan och den nedåtsvängda dolken.